top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN - TERMS

NEDERLANDS ( English version below the page)

De algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Eeckhout-Decorte LV en de koper. Bij tegenstrijdig tussen de voorwaarden van Eeckhout-Decorte LV en deze van de koper, primeren deze van eeckhout-Decorte LV. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper van rechtswege de volledige algemene voorwaarden die hier zijn opgesomd

 1. Prijzen: Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen inclusief BTW en uitgedrukt in EURO. Eeckhout-Decorte LV behoudt zich het recht om wijzigingen in prijzen aan te brengen door veranderende omstandigheden in de markt.

 2. Informatie: Eeckhout-Decorte LV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten. Alle gegevens zoals afmetingen, kleuren, prijzen ... die op de site vermeld staan kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en zijn niet bindend. Foto's mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Eeckhout-Decorte LV. Eeckhout-Decorte LV behoudt zicht het recht om een schadevergoeding te eisen bij vaststelling van eventuele inbreuken.

 3. Afhaling van de goederen: Bij keuze afhaling op de kwekerij dienen deze afgehaald te worden op volgend Adres: kapstraat 4, 8840 Oostnieuwkerke op een overeengekomen tijdstip tussen Eeckhout-Decorte LV en de koper. Bestellingen worden ook op locatie afgeleverd. Hiervoor kunnen verzendkosten aangerekend worden. Gezien de aard van de producten dient de afhaling door te gaan binnen één week na bestelling van uw producten. Bij afhaling kan Eeckhout-Decorte LV niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, verhitting, vorst- of andere schade bij vervoer door de klant. Wanneer bestellingen niet binnen één week na bestelling worden afgehaald kan Eeckhout-Decorte LV de kwaliteit van het product niet verder garanderen. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Eeckhout-Decorte LV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden van uw bestelling.

 4. Bestelling van planten: Het recht tot intrekken van een bestelling bij aankoop op afstand binnen een periode van 14 dagen geldt niet bij producten die gevoelig zijn voor afsterven of snel vervallen (Wetboek Economisch Recht art.VI.53.4) Het annuleren of wijzigen van een bestelling dient dan ook te gebeuren binnen de 24 uur na de registratie van de bestelling. Indien u afziet van uw bestelling wordt er 30 % aangerekend exclusief BTW, bepaalt op uw aankoopbedrag. Eeckhout-Decorte LV behoudt zich het recht een bestelling te weigeren indien deze wegens omstandigheden niet geleverd kan worden. Dit wordt binnen de 48 uur aan de koper gemeld.

 5. Privacy: De aan Eeckhout-Decorte LV verstrekte klantgegevens worden enkel gebruikt tot uitvoering van onze kerntaken zijnde bestellingen, aanbiedingen, enz. Deze data worden niet aan derden verstrekt. Uzelf kan zich ook steeds verzetten tegen het opsturen van mailings, infobrieven etc.

 6. Overmacht: Eeckhout-Decorte LV wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot leveren van planten bij oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden of andere gevallen van overmacht. Eeckhout-Decorte LV zal dit schriftelijk of via email aan de koper melden.

 7. Garanties: Planten: Verdere groei en bloei kunnen we niet garanderen, gezien de onmogelijkheid op de behandelingen toezicht uit te oefenen. Op andere producten biedt Eeckhout-Decorte LV garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

 8. Betaling op factuur: Alle facturen zijn contant betaalbaar in Oostnieuwkerke, Kapstraat 4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling der facturen, zijn vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, intresten verschuldigd a rato van 12% per jaar. De intresten vervallen van dag tot dag en worden jaarlijks gekapitaliseerd. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling der facturen, worden de verschuldigde bedragen ten titel van schadevergoeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% met een minimum van € 100. Eeckhout-decorte LV heeft het recht om de leveringen te schorsen bij gehele of gedeeltelijke niet betaling. Indien wij ons verplicht zien een rechtsgeding in te leiden om betaling te bekomen, verklaart de klant zich akkoord een rechtsplegingsvergoeding ten zijnen laste te laten begroten op grond van art. 1022 van het gerechtelijk wetboek. 

 9. Betwisting: In geval van betwisting of gebeurlijke geschilpunten omtrent deze factuur, is alleen de rechtbank van Ieper bevoegd.

 10. Klachten: Klachten met betrekking tot leveringen/afhalingen dienen ons bij aangetekende brief overgemaakt te worden binnen de 24 uur na levering/afhaling van het product. Klachten met betrekking tot de facturen binnen ons bij aangetekende brief overgemaakt te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum.

 11. Verzakingsrecht - retourneren: De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. (Opgelet! Planten vallen niet onder het verzakingsrecht) 

 

Eeckhout-Decorte LV

kapstraat 4
8840 Oostnieuwkerke, West-Vlaanderen, België
BTW BE 0827.474.039
GSM: +32 (0)485 62 27 34
boomkwekerijeeckhoutdecorte@telenet.be

TERMS - ENGLISH

The general terms and conditions apply to all agreements between Eeckhout-Decorte LV and the buyer. In the case of a contradiction between the terms and conditions of the purchaser-DD LV and these of the buyer, these of the representations of Eeckhout-Decorte LV. By placing an order, the purchaser accepts the full general terms and conditions listed here

 1. Prices: Unless expressly stated otherwise, all prices include VAT and expressed in EURO. Eeckhout-Decorte LV reserves the right to make changes to prices by changing circumstances in the market.

 2. Information: Eeckhout-Decorte LV cannot be held responsible for any printing errors. All data such as dimensions, colours, prices... listed on the site may be subject to change and are not binding. Photographs may not be copied or used without the prior written permission of Eeckhout-Decorte LV. Eeckhout-Decorte LV reserves the right to claim compensation for any infringement.

 3. Collection of the goods: When you choose to pick up your goods at the nursery, the pick up Address is: Kapstraat 4, 8840 Oostnieuwkerke at an agreed time between Eeckhout-Decorte LV and the buyer. Orders are also delivered on site. For this, shipping costs can be charged. In view of the nature of the products, the collection must proceed within one week after ordering your products. In case of collection, Eeckhout-Decorte LV cannot be held responsible for loss, theft, heating, frost or other damage in the event of carriage by the customer. If orders are not collected within one week of ordering, Eeckhout-Decorte LV cannot guarantee the quality of the product.The delivery deadlines are provided only by way of information and are therefore not binding unless expressly agreed upon. Delay in the execution of the order can never lead to damages or dissolution of the contract.Eeckhout-Decorte LV cannot be held liable for any loss, theft or damage while sending your order.

 4. Orders: The right to withdraw an order in the case of distance purchase within a period of 14 days does not apply to products that are susceptible to extinction or rapid lapse (Code of Economic Law art. VI. 53.4) The cancellation or modification of an order must be done within 24 hours of the registration of the order. If you cancel your order, 30% will be charged excluding VAT, according to your purchase amount. Eeckhout-Decorte LV reserves the right to refuse an order if it cannot be delivered due to circumstances. This is reported to the buyer within 48 hours.

 5. Privacy: The customer data provided to Eeckhout-Decorte LV is only used to carry out our core tasks being orders, offers, etc. These data are not provided to third parties. You can also always oppose the sending of mailings, info letters etc.

 6. Force majeure: Eeckhout-Decorte LV is relieved of the commitments made by him to deliver plants in the event of harvest failure, abnormal weather conditions or other cases of force majeure. Eeckhout-Decorte LV will report this in writing or by email to the buyer.

 7. Guarantees: Further growth and flowering we cannot guarantee, given the inability to supervise the treatments exercise. On other products, Eeckhout-Decorte LV offers warranty on sold items, as offered by the manufacturer.

 8. Payment on invoice: All invoices are payable in cash in Oostnieuwkerke, Kapstraat 4. In the case of total or partial non-payment of invoices, interest shall be payable from the invoice date of the law and without prior notice, a rato of 12% per annum. The interests expire from day to day and are capitalised annually. In the case of total or partial non-payment of invoices, the amounts owed shall be increased by 10% with a minimum of €100. Eeckhout-Decorte LV has the right to suspend deliveries in the case of total or partial non-payment. If we are obliged to initiate a legal proceedings in order to obtain payment, the customer agrees to have a law-nursing fee to be paid on the basis of art. 1022 of the Judicial Code.

 9. Dispute: In case of dispute or dispute points concerning this invoice, only the Ypres court has jurisdiction.

 10. Complaints: Complaints regarding deliveries/withdrawals must be sent to us by registered letter within 24 hours after delivery/collection of the product. Complaints regarding the invoices must be sent to us by registered letter within 7 days after invoice date.

 11. return: The customer has the right to waive the sales agreement and/or delivered items without payment of a fine or an indication of motive. This should be done within 14 calendar days after delivery of the products. The shipping costs for returning these items are borne by the buyer. Important note! Plants do not fall under the this right)


Eeckhout-Decorte LV
Kapstraat 4
8840 Oostnieuwkerke, West flanders, Belgium
VAT/TVA BE 0827.474.039
T. +32 (0)485 62 27 34
boomkwekerijeeckhoutdecorte@telenet.be
puurvantveld@telenet.be
info@purduchamp.be

bottom of page